Jak zbudowany jest system OFE

Minęło już kilkanaście lat funkcjonowania w naszym kraju systemu emerytalnego na nowych zasadach, co wiąże się z reforma emerytalną, wprowadzona w roku 1999. Sama reforma, zgodnie z założeniami jej twórców, była tak skonstruowana, by część pieniędzy ze składek emerytalnych, odprowadzanych przez pracodawcę do ZUS-u, była przekazywana następnie do specjalnie w tym celu utworzonych Otwartych Funduszy Emerytalnych, gdzie pieniądze będą inwestowane w różne instrumenty finansowy, w tym na giełdzie, celem ich maksymalnego pomnożenia, a więc po to, by po prostu – jak to się popularnie mów – pracowały. W ten sposób osoby objęte tym systemem emerytalnym miały mieć zagwarantowaną emeryturę składającą się z części wypacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast tak zwany II filar to emerytura wypłacana z OFE, ze składek uzbieranych przez poszczególne fundusze. Pierwotnie z 19,5 procent składki emerytalnej do OFE ZUS przekazywał 7,3 procent, pozostawiając sobie 12,2 procent – jednak ponad rok temu rząd zdecydował o kolejnej reformie systemu, polegającej na tym, że do OFE zaczęło trafiać tylko 2,3 procent składki emerytalnej, zaś te 5 procent pozostaje w ZUS-ie, gdzie każdy pracownik, za którego odprowadzane są składki, jak również przedsiębiorca prywatny, ma utworzone tak zwane subkonto. Założeniem twórców tej pierwszej reformy było to, aby każdy utworzył jeszcze już prywatnie) tak zwany III filar emerytalny, celem zbierania również na przyszłą emeryturę, jednak na takie posuniecie zdecydowało się relatywnie mało osób.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!